Όροι και προϋποθέσεις

Θέμα

α) Ο παρών ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών μέσω Διαδικτύου (εφεξής «e-shop») της εταιρείας με την επωνυμία «BotanicArtIKE (PC)», με έδρα την Αθήνα, στη διεύθυνση Αντιτορπιλικού Βελούς 3, Τ.Κ. 10447, ΑΦΜ 801241667, Γ.Ε.ΜΗ. εφεξής η «Εταιρεία»).

β) Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

γ) Οποιαδήποτε συμφωνία που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα διέπεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις δημόσιας τάξης του Νόμου και τους όρους του παρόντος καθώς και από αυτούς που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη. Δεν ισχύουν προφορικοί ή άλλοι όροι.

δ) Κάθε χρήστης που επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και κάνει χρήση των σχετικών υπηρεσιών του θεωρείται ότι συμφωνεί με την εφαρμογή των όρων του παρόντος και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Χρήστης που δεν συμφωνεί/διαφωνεί με όλους ή μέρος των όρων δεν θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν θα πραγματοποιεί καμία συναλλαγή με αυτό. Σε περίπτωση συνέχισης της χρήσης, η εφαρμογή όλων των όρων δεν θα επηρεαστεί σε καμία περίπτωση από οποιαδήποτε διαφωνία εκ μέρους του χρήστη.

ε) Όλες οι τιμές είναι σε € και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα – Ευθύνη

α) Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται αποκλειστικά για το περιεχόμενό του και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτους. Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει συνδέσμους ή ιστοσελίδες τρίτων. Αυτοί οι ιστότοποι ελέγχονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά από τρίτα μέρη και όχι από την Εταιρεία, επομένως δεν υφίσταται καμία ευθύνη από οποιαδήποτε χρήση από τον χρήστη ή από τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτές. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στους διαχειριστές τρίτων που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόβλημα ή οτιδήποτε προκύπτει από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και ιστότοπων.

β) Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι το περιεχόμενο και οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, έγγραφο κ.λπ. παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους και μορφής.

γ) Ο χρήστης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αναλαμβάνει αυτόματα οποιαδήποτε ευθύνη και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή σφάλματα κατά τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων περιεχομένου.

δ) Οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες και τυχόν αναγραφόμενες ιδιότητες και χαρακτηριστικά των ειδών καθώς και η διαθεσιμότητά τους είναι ενδεικτικές. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα είδη στη φυσική τους μορφή όπως αυτά εκτίθενται στα καταστήματα της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε είδους στα καταστήματα. Τα είδη με την ένδειξη "ΜΟΝΟ E-SHOP" πωλούνται μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα και όχι στα καταστήματα.

ε) Οι ειδικές προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος σημειώνονται ανάλογα.

στ) Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κακή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από τον χρήστη, ο οποίος οφείλει να δώσει τη δέουσα προσοχή στις συναλλαγές του και στη μεταφορά των δεδομένων του. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν λάθη και δεδομένα που διαβιβάζει, καθώς η Εταιρεία δεν τα διορθώνει ούτε παρεμβαίνει σε αυτά.

ζ) Απαγορεύεται στον χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν περιέλθει σε γνώση του, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης, αντίθετες με το νόμο, τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε παραβίαση, τόσο έναντι της Εταιρείας, όσο και τρίτων, ενώ η εταιρεία και οι αποδέκτες της απαλλάσσονται ρητά από κάθε ευθύνη.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται στον χρήστη:

1. Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, είτε παραβιάζει το απόρρητο είτε αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες οποιουδήποτε προσώπου.

2. Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί ηθικές, κοινωνικές κ.λπ. βλάβες στους χρήστες.

3. Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταδώσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακές σχέσεις ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

4. Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων οποιουδήποτε είδους.

5. Η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να λειτουργούν οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.

6. Η σκόπιμη ή ακούσια παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών.

7. Η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία ανακαλύψει τέτοια παράβαση έχει το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες της αμέσως, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα, να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και να αξιώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη.

η) Παρά την προσπάθεια της Εταιρείας για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και την εξυπηρέτηση του χρήστη, δεν φέρει καμία ευθύνη που απορρέει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

θ) Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ικανός για νομική ενέργεια. Ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που με οποιονδήποτε τρόπο εισέρχεται ή/και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, κάθε πρόσωπο που χρεώνεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση υπό την επίβλεψη τρίτου, τα πρόσωπα που έχει προσθέσει ο χρήστης και κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης ή/και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα στοιχεία του χρήστη, ακόμη και από τρίτα πρόσωπα, αυτός αποδέχεται ότι ευθύνεται προσωπικά και οικονομικά για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εμπορική, Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, την εμπορική, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων που της έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων.

Εγγραφή - Προσωπικά Δεδομένα

α) Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης μεταξύ των μερών δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς αντικειμένων, ο χρήστης πρέπει να παρέχει ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία, δηλαδή: πλήρες όνομα, πλήρη διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση email, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τρόπο πληρωμής παραγγελίας. Επιπλέον, ενδέχεται να σας ζητηθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής και παράδοσης, στοιχεία χρέωσης ή λεπτομέρειες προϊόντος της παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης κατά την ηλεκτρονική υποβολή της φόρμας ώστε η Εταιρεία να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη και την παραγγελία όταν κρίνεται απαραίτητο.

β) Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να υπάρχει φόρμα εγγραφής του χρήστη, με τη συμπλήρωση της οποίας, πέραν των παραπάνω απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης μπορεί να εισάγει και «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης». Κατά την εγγραφή, τα δεδομένα του χρήστη θα αποθηκεύονται έτσι ώστε για κάθε επόμενη χρήση, ο χρήστης να συνδέεται χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αποστολή των παραπάνω δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ή να αλλάξει το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασής του.

γ) Η παρουσίαση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη συνεπάγεται τη συναίνεση του χρήστη να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καθώς και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή προσφορών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η Εταιρεία δεν δικαιούνται να κάνουν οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο ή όταν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

δ) Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies για να διευκολύνει τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (αρχεία κειμένου), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ενός χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως το e-shop, να λειτουργούν ομαλά και χωρίς σφάλματα, να συλλέγουν το ιστορικό επισκέψεων των χρηστών, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτό και συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στους υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα εκεί. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες και να διεκπεραιώνει παραγγελίες. Τα cookies είναι απαραίτητα προκειμένου ο ιστότοπος να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα και ως εκ τούτου ο χρήστης συναινεί στη δημιουργία και χρήση τους.

Σύναψη σύμβασης πώλησης

α) Οι παραγγελίες θα γίνονται εγγράφως μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας. Η σύναψη της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας θα πραγματοποιείται τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Άλλες ειδοποιήσεις σχετικά με την παραγγελία θα αποστέλλονται με e-mail στο email επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο χρήστης στη σχετική φόρμα.

β) Μετά τη σύναψη της σύμβασης, η Εταιρεία θα ελέγξει τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων ειδών. Εάν η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από αυτόν που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα, ο χρήστης θα λάβει ενημέρωση.

γ) Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης συμφωνεί ότι γνωρίζει τα ακόλουθα:

i) Για τη χρήση και σύναψη της σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης δεν χρεώνεται από την Εταιρεία.

ii. Η τιμή των ειδών που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή αγοράς τους στα καταστήματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

iii. Η σύμβαση πώλησης, πέραν των όσων ορίζονται στο παρόν, διέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 513 ΑΚ και του Νόμου γενικότερα. Οι όροι του παρόντος υπερισχύουν, στο βαθμό που δεν αντίκεινται στους κανόνες δημόσιας τάξης.

iv. Οι εικόνες των αντικειμένων και τα χαρακτηριστικά τους είναι ενδεικτικές. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

v. Η εγγύηση του προϊόντος είναι διετής, υπόκειται στη χρήση, αποθήκευση κ.λπ. από τον Χρήστη ή τους πελάτες του, πραγματοποιείται με τρόπο που αρμόζει στα προϊόντα και τα υλικά. Σημειώστε ότι τα προϊόντα περιέχουν ξύλο, καμβά, ασήμι (ανάλογα με το είδος τους), χρώματα και βερνίκια ως απαραίτητα υλικά.

vi. Οι διαστάσεις που αναφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν έως +-10%.

Έκδοση και παράδοση παραστατικών αγοράς - Πληρωμή αγοραίας αξίας

α) Η χρέωση του χρήστη θα γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής είτε με τιμολόγιο, κατ' επιλογή του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, τα έγγραφα θα παραδίδονται στον χρήστη μαζί με την παράδοση του αντικειμένου.

β) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τη διαδικασία της παραγγελίας από τον χρήστη. Οι χρεώσεις τρίτων (προμήθεια Τραπεζών, έξοδα αποστολής κ.λπ.) ορίζονται από τρίτους, βαρύνουν τον χρήστη και καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους τρίτων. Η Εταιρεία δενφέρει καμία ευθύνηγια τέτοιεςχρεώσεις.

Παράδοση - μεταβίβαση κυριότητας και μεταβίβαση κινδύνου

α) Τα είδη θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην τοποθεσία που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον χρήστη.

β) Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης και στην παράδοση των ειδών σε περιπτώσεις ευθύνης τρίτων ή ανωτέρας βίας.

γ) Η κυριότητα των αντικειμένων θα μεταβιβαστεί μετά την πλήρη εξόφληση. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των αντικειμένων βαρύνει τον χρήστη αμέσως μόλις παραληφθούν.

Επιστροφή λόγω λάθος παράδοσης

α) Σε όλες τις περιπτώσεις που παραδίδονται άλλα είδη από αυτά που πωλούνται, ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει τα είδη για έλεγχο και επιβεβαίωση λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των αντικειμένων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επιστροφής στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία. Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε λάθος ή αναντιστοιχία με την παραγγελία, τότε τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον χρήστη και η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση των αντικειμένων έως ότου ο χρήστης καταβάλει τα παραπάνω έξοδα.

β) Η επιστροφή του αντικειμένου από τον χρήστη στην Εταιρεία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπόκειται σε έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Διαφορετικά, θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί την παραλαβή τους.

γ) Οποιαδήποτε μείωση της αξίας του αντικειμένου με ευθύνη του χρήστη, που καθορίζεται από την Εταιρεία και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30%, συμψηφίζεται με το ανταποδοτικό τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Ωστόσο, ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων αντικειμένων θα συμψηφίζεται έναντι του χρήστη.

Επιστροφή ελαττωματικών ειδών

α) Σε περίπτωση που το είδος έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, εάν αυτό επαληθευτεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τότε το είδος θα αντικατασταθεί με ευθύνη και με έξοδα της εταιρείας. Ωστόσο, εάν η εταιρεία ανακαλύψει ότι δεν υπήρχε ελάττωμα, τότε τυχόν έξοδα για την επιστροφή, την επιθεώρηση και την επαναποστολή του αντικειμένου, βαρύνουν τον χρήστη και η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και παράδοση του αντικειμένου. έως ότου ο χρήστης πληρώσει τα παραπάνω έξοδα.

β) Εάν η αντικατάσταση είναι αδύνατη, τότε συνιστάται στον χρήστη να επισκευάσει το αντικείμενο. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να επισκευάσει το αντικείμενο, η συναλλαγή θα ακυρώνεται όσον αφορά το ελαττωματικό αντικείμενο και η Εταιρεία, εάν έχει λάβει την πληρωμή, θα επιστρέψει το τίμημα στον χρήστη. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης με πιστωτική κάρτα, εάν η Εταιρεία έλαβε την πληρωμή από την Τράπεζα πριν από την ανάληψη και επιστροφή του αντικειμένου, η Εταιρεία θα υποχρεωθεί να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί κάθε συναλλαγή που προβλέπεται, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με τον πελάτη. Η εταιρεία, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, δεν έχει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του διακανονισμού, που διέπεται από την προαναφερόμενη σύμβαση. Διαφορετικά (στην περίπτωση, για παράδειγμα, χρήσης πιστωτικής κάρτας), η Εταιρεία θα λάβει νομικά μέτρα για να ακυρώσει οποιαδήποτε χρέωση στον χρήστη.

γ) Οποιαδήποτε μείωση της αξίας του αντικειμένου με ευθύνη του χρήστη, που καθορίζεται από την Εταιρεία και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30%, συμψηφίζεται με το ανταποδοτικό τίμημα, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Ωστόσο, ολόκληρη η αξία τυχόν κατεστραμμένων αντικειμένων θα συμψηφίζεται με ευθύνη του χρήστη, αλλά αυτή η αξία θα αφαιρείται από το ποσό που προκύπτει από το ελάττωμα του αντικειμένου.

δ) Η επιστροφή του προϊόντος από τον χρήστη στην Εταιρεία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών και υπόκειται σε έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραλαβή από τον χρήστη θα θεωρείται σιωπηρή.

Υπαναχώρηση

i) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αδικαιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και εάν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα μέρη του, τα συνοδευτικά έντυπα και τη συσκευασία σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εάν ο χρήστης έχει πρώτα εξοφλήσει οποιοδήποτε ποσό έχει χρεωθεί από την εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του αντικειμένου.

ii) Η ειδοποίηση υπαναχώρησης θα γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η Εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής ειδοποίησης υπαναχώρησης μόλις τη λάβει.

iii) Μετά την ειδοποίηση υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που έλαβε εντός 14 ημερών από την παραλαβή των ειδών. Η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την επιστροφή του τιμήματος έως ότου τα είδη παραδοθούν σε άριστη κατάσταση, χωρίς φθορές και μπορούν να μεταπωληθούν σε τρίτους. Οποιαδήποτε μείωση της αξίας του αντικειμένου με ευθύνη του χρήστη, που καθορίζεται από την Εταιρεία και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30%, συμψηφίζεται με την επιστρεπτέα τιμή, οπότε η Εταιρεία επιστρέφει το υπόλοιπο. Ωστόσο, ο χρήστης θα πρέπει να αντισταθμίσει ολόκληρη την αξία τυχόν κατεστραμμένων αντικειμένων.

iv) Τα χρήματα θα επιστραφούν στον χρήστη με τα ίδια μέσα όπως η αρχική είσπραξη. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, εάν η Εταιρεία έλαβε την πληρωμή από την Τράπεζα πριν από την ανάληψη και επιστροφή του αντικειμένου, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα διεκπεραιώσει κάθε συναλλαγή που προβλέπεται, βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον πελάτη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του διακανονισμού, που διέπεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

Άλλοι όροι

α) Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με το παρόν και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

β) Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου (ων) του παρόντος δεν επηρεάζει άλλους όρους που έχουν πλήρη ισχύ.

γ) Οι παραπάνω όροι συνιστούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανανεώσει ή να διαγράψει όλους τους όρους του παρόντος χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει μόλις το παρόν κείμενο ενημερωθεί για οποιαδήποτε αλλαγή και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.